Reklamačný poriadok
REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)
 
Tento reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskor. predpisov a ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pri zodpovednosti za vady a uplatňovaní zodpovednosti za vady predávaných tovarov a poskytovaných služieb.
  1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci si uplatní reklamáciu bezodkladne u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Záručná doba na predávané výrobky je stanovená všeobecným právnym predpisom- Občianskym zákonníkom platnom v čase predaja.
  2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. §18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").
  3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo inak.
  4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
  5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  6. Kupujúci  vykoná prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Po zistení chyby tovaru, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva predávajúcemu spolu, záručným listom (ak bol vydaný), dokladom o kúpe tovaru- postačuje jeden z týchto dokladov
  7. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanoveniami §18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom.
  8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne predložiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a. reklamovaný výrobok spotrebiteľ predložil na adresu: OBALY TS s. r. o., Strojárska 4114, 069 01 Snina
b. spolu s reklamovaným výrobkom bol na vyššie uvedenú adresu predložený doklad o kúpe – pokladničný doklad (faktúra), záručný list, ak bol vydaný - postačuje jeden z týchto dokladov, meno a adresu spotrebiteľa, prípadne telefonický kontakt, presné popísanie chyby tovaru, prípadne ako došlo k chybe tovaru. 9. Vzor reklamačného protokolu je dostupný je uvedený nižšie :

spotrebiteľ vyplní v reklamačnom protokole kolónky v bodoch a-g a reklamačný protokol odošle predávajúcemu elektronickou poštou , alebo slovenskou poštou, prípadne osobne na vyššie uvedenej adrese./ 10. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar kupujúci predloží do sídla predávajúceho, alebo na mieste uvedeného v tomto reklamačnom poriadku /bod 8.a./. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom mieste podnikania  v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa/ďalej len zákon/ 11. V mieste určenom  na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. 12. Kupujúci je uplatňuje zodpovednosť za vady produktu u predávajúceho bez zbytočného odkladu.  13. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru   v písomnej forme , napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona. 14. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 15. Kupujúci  si neuplatňuje záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. 16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť  a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/-postačuje jeden z uvedených dokladov, príslušenstva,
b. uplynutím záručnej doby tovaru,
c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,  neoprávneným zásahom do výrobku. 17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. odovzdaním opraveného tovaru,
b. výmenou tovaru,
c. vrátením kúpnej ceny tovaru,
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 19. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem výrobkov na ktorých je záručná doba vyznačená dobou spotreby , resp. dobou použiteľnosti , alebo dobou minimálnej trvanlivosti. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe nového dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. 21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b. predávajúci chybný tovar vymení za nový, identický ako reklamovaný výrobok 22. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:
a. zrušením kúpnopredajnej zmluvy ,alebo na žiadosť zákazníka výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar. 23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt a odstránenie tej istej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. 24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt a odstránenie viac ako dvoch rôznych odstrániteľných chýb. 25. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako zákonom odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku podľa spotrebiteľa objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. 26. Záruka sa nevzťahuje na neodbornú montáž, resp. nedodržanie postupu uvedenom v návode na montáž, údržbu a použitie - u výrobkov u ktorých takýto postup vyplýva z povahy výrobku . 27. Poučenie pre spotrebiteľa:(1)Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady.(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať.(5) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.                          Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov
a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: info@krabicanapizzu.sk, alebo písomne na adresu: OBALY TS s. r. o., Strojárska 4114, 069 01 Snina , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.   V Snine dňa  10.10.2018ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU 

 

Predávajúci:
OBALY TS s. r. o.
IČO:
51 270 188
telefón:
0940 566 799
e-mail:
info@krabicanapizzu.sk

 

Kupujúci
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo:
PSČ a mesto:
Telefón:
e-mail:

faktúra č.

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem
právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: 
1. ...............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................... 
3. ...............................................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................................
5. ...............................................................................................................................................

 

V celkovej čiastke .................................. €

POŽADOVANÚ ČIASTKU SI ŽELÁM VRÁTIŤ: *
- poštovým poukazom na moju uvedenú adresu
- prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN): ...........................................................................

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj:........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

AK TOVAR NIE JE SÚČASŤOU ZÁSIELKY, SOM SI VEDOMÝ/Á, ŽE PREDÁVAJÚCI NIE JE POVINNÝ MI VRÁTIŤ
PENIAZE DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY, DO MOMENTU, POKIAĽ MU NIE JE
DODANÝ TOVAR VRÁTENÝ, ALEBO NEPREUKÁŽEM ZASLANIE TOHTO TOVARU.


Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať nepoškodený tovar predávajúcemu.

 

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy, podľa ktorého sa vrátenie tovaru uplatňuje a Obchodné
podmienky
ktoré sú zverejnené na našom e-shope.

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa
na odstúpenie od zmluvy.

 

Dátum: .................................

 

 

Podpis spotrebiteľa


Load Time262 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time45 ms
Queries52
Memory Peak Usage16.1 Mb
Included Files171 files - 3.50 Mb
PrestaShop Cache0.51 Mb
Global vars0.58 Mb
PrestaShop Version1.6.1.18
PHP Version5.6.40 (OK)
MySQL Version5.7.34-37-log (OK)
Memory Limit512M
Max Execution Time600s
Smarty Cacheenabled
Smarty Compilationnever recompile
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 68 ms 68 ms 7.65 Mb 7.79 Mb
__construct 0 ms 68 ms - Mb 7.79 Mb
init 28 ms 96 ms 3.51 Mb 11.28 Mb
checkAccess 0 ms 96 ms - Mb 11.28 Mb
setMedia 1 ms 97 ms 0.07 Mb 11.32 Mb
postProcess 0 ms 97 ms - Mb 11.32 Mb
initHeader 0 ms 97 ms - Mb 11.32 Mb
initContent 90 ms 188 ms 3.70 Mb 15.08 Mb
initFooter 26 ms 214 ms 0.54 Mb 15.54 Mb
display 48 ms 262 ms 0.36 Mb 16.12 Mb
Hook Time Memory Usage
__construct 30 ms 4.00 Mb
hookfooter 20 ms 0.25 Mb
hookdisplayFooter 10 ms - Mb
hooktop 10 ms - Mb
hookdisplayNav 10 ms 0.25 Mb
hookHeader 10 ms - Mb
hookdisplayTopColumn - ms - Mb
hookdisplayTop - ms - Mb
hookdisplayHeader - ms - Mb
9 hooks 90 ms 4.50 Mb
Module Time Memory Usage
blockcontact 10 ms 0.25 Mb
blockmanufacturer 10 ms - Mb
themeconfigurator 10 ms - Mb
blockcms 10 ms - Mb
blocklayered 10 ms 1.25 Mb
blockcart 10 ms 0.25 Mb
statsdata 10 ms 0.50 Mb
blocktopmenu 10 ms 0.25 Mb
blocklanguages 10 ms 0.25 Mb
blockviewed - ms - Mb
blockuserinfo - ms - Mb
homeslider - ms 0.25 Mb
pagesnotfound - ms 0.25 Mb
sekeywords - ms 0.25 Mb
blocktags - ms - Mb
mailalerts - ms 0.25 Mb
homefeatured - ms - Mb
blocksearch - ms - Mb
blockmyaccount - ms - Mb
blockcontactinfos - ms - Mb
blockcategories - ms - Mb
blockbestsellers - ms - Mb
blockmyaccountfooter - ms 0.25 Mb
blocknewproducts - ms - Mb
blockstore - ms - Mb
blockspecials - ms 0.25 Mb
socialsharing - ms 0.25 Mb
blockpaymentlogo - ms - Mb
blocksupplier - ms - Mb
29 modules 90 ms 4.50 Mb

Stopwatch SQL - 52 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
5.8 86 /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
3.9 621 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
1.9 1260 /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_category` a
LEFT JOIN `ps_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 1) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
1.8 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '0')
1.7 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
1.4 38 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'www.obalytrade.sk' OR su.domain_ssl = 'www.obalytrade.sk')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
1.4 1 Yes /classes/shop/Shop.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE `id_guest`
FROM `ps_connections`
WHERE `id_guest` = 1712935
AND `date_add` > '2022-07-03 21:56:00'
AND id_shop IN (1) 
ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 1
1.4 1 Yes /classes/Connection.php:138
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 4) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
1.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
1.2 1 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 37) LIMIT 1
1.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
1.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1.1 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_themeconfigurator`
WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 2
AND hook = 'footer' AND active = 1
ORDER BY item_order ASC
0.9 14 Yes /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php:376
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
0.9 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_required_field, object_name, field_name
FROM ps_required_field
0.9 1 /classes/ObjectModel.php:1376
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('1712935', '30', '65935569', '', '1', '1', '2022-07-03 22:26:00')
0.9 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN ps_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =1 AND m.page = "cms" LIMIT 1
0.9 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE id_page_type
FROM ps_page_type
WHERE name = 'cms' LIMIT 1
0.8 1 /classes/Page.php:97
SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `ps_tab`
0.8 105 /classes/Tab.php:296
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.8 1 Yes /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.8 1 /classes/shop/Shop.php:203
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.7 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='11ace31c2a532335ec5e457cb91b361f' AND cache_id="blocksearch-top|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.7 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_page`
FROM `ps_page`
WHERE `id_page_type` = 12 LIMIT 1
0.7 1 /classes/Page.php:77
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.6 5 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.6 69 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` c
INNER JOIN ps_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.6 1 Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE l.`id_lang`, c.`link_rewrite`
FROM `ps_cms_lang` AS c
LEFT JOIN `ps_lang` AS l ON c.`id_lang` = l.`id_lang`
WHERE c.`id_cms` = 4
AND l.`active` = 1
0.6 1 /classes/CMS.php:240
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='a4c6d682934707240ca7cb53d2cae029' AND cache_id="blocktopmenu|1|1|37|cms|4" AND compile_id="" LIMIT 1
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.4 1 /classes/Currency.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='b2642428bb9d567815571d1bed234259' AND cache_id="blockcategories|1|1|37|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.4 1 /classes/Language.php:894
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.4 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='e9a741b07545ac67af00eaa123498c8a' AND cache_id="blockcontact|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='6f314282be143ddd8f4013371b42f3ec' AND cache_id="blockmyaccountfooter|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.4 1 /classes/Country.php:174
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='190a0523123463a16459895d01e08e95' AND cache_id="blockcms|2|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.4 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='79cbbc7599d149fe47fcc4196e155e8a' AND cache_id="blockcontactinfos|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_cms_shop`
WHERE `id_cms` = 4
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 2) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
0.2 1 Yes /classes/Language.php:719
SELECT SQL_NO_CACHE `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`
FROM `ps_cms_lang`
WHERE id_lang = 2
AND id_cms = 4 AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Meta.php:393
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='template' LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:142
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459

Doubles

Tables stress

7 smarty_lazy_cache
5 lang
4 lang_shop
4 shop_url
4 currency_shop
4 shop
3 currency
3 module_shop
3 cms_lang
3 hook
3 theme
2 cms_shop
2 configuration
2 group_shop
2 smarty_last_flush
2 shop_group
2 meta
2 country
2 hook_alias
2 module
1 connections
1 cms_category
1 page
1 hook_module_exceptions
1 themeconfigurator
1 page_type
1 cms_category_lang
1 required_field
1 cms_category_shop
1 theme_meta
1 hook_module
1 country_shop
1 country_lang
1 configuration_lang
1 module_group
1 meta_lang
1 group_lang
1 group
1 cms
1 tab

ObjectModel instances

NameInstancesSource
CMSCategory 2 /controllers/front/CmsController.php [106]
/classes/Tools.php [1354]
Language 2 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [498]
CMS 2 /controllers/front/CmsController.php [56]
/classes/Link.php [265]
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
Guest 1 /modules/statsdata/statsdata.php [104]
Connection 1 /modules/statsdata/statsdata.php [142]
Group 1 /classes/Cart.php [184]
Currency 1 /classes/Tools.php [615]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Shop 1 /config/config.inc.php [114]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/classes/db/DbPDO.php
21/classes/Configuration.php
22/classes/Validate.php
23/classes/cache/Cache.php
24/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25/classes/db/DbQuery.php
26/classes/Theme.php
27/config/defines_uri.inc.php
28/tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php
29/classes/Language.php
30/classes/Country.php
31/classes/PrestaShopCollection.php
32/classes/shop/ShopGroup.php
33/classes/Cookie.php
34/classes/Rijndael.php
35/config/smarty.config.inc.php
36/tools/smarty/Smarty.class.php
37/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
43/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
44/classes/SmartyCustom.php
45/config/smartyfront.config.inc.php
46/classes/Customer.php
47/classes/Group.php
48/classes/Link.php
49/classes/shop/ShopUrl.php
50/classes/Dispatcher.php
51/classes/Hook.php
52/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
53/config/db_slave_server.inc.php
54/controllers/front/CmsController.php
55/classes/controller/FrontController.php
56/classes/CMS.php
57/themes/default-bootstrap/lang/sk.php
58/classes/Currency.php
59/classes/Cart.php
60/classes/CartRule.php
61/classes/Meta.php
62/classes/Product.php
63/classes/webservice/WebserviceRequest.php
64/classes/Tab.php
65/classes/Media.php
66/classes/module/Module.php
67/modules/socialsharing/socialsharing.php
68/classes/Translate.php
69/modules/socialsharing/translations/sk.php
70/modules/blockbestsellers/blockbestsellers.php
71/modules/blockbestsellers/translations/sk.php
72/modules/blockcart/blockcart.php
73/modules/blockcart/translations/sk.php
74/modules/blockcategories/blockcategories.php
75/modules/blockcategories/translations/sk.php
76/modules/blocklanguages/blocklanguages.php
77/modules/blocklanguages/translations/sk.php
78/modules/blocklayered/blocklayered.php
79/modules/blocklayered/translations/sk.php
80/modules/blockcms/blockcms.php
81/modules/blockcms/BlockCMSModel.php
82/modules/blockcms/translations/sk.php
83/modules/blockcontact/blockcontact.php
84/modules/blockcontact/translations/sk.php
85/modules/blockcontactinfos/blockcontactinfos.php
86/modules/blockcontactinfos/translations/sk.php
87/modules/blockmanufacturer/blockmanufacturer.php
88/modules/blockmanufacturer/translations/sk.php
89/modules/blockmyaccount/blockmyaccount.php
90/modules/blockmyaccount/translations/sk.php
91/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccountfooter.php
92/modules/blockmyaccountfooter/translations/sk.php
93/modules/blocknewproducts/blocknewproducts.php
94/modules/blocknewproducts/translations/sk.php
95/modules/blockpaymentlogo/blockpaymentlogo.php
96/modules/blockpaymentlogo/translations/sk.php
97/modules/blocksearch/blocksearch.php
98/modules/blocksearch/translations/sk.php
99/modules/blockspecials/blockspecials.php
100/modules/blockspecials/translations/sk.php
101/modules/blockstore/blockstore.php
102/modules/blockstore/translations/sk.php
103/modules/blocksupplier/blocksupplier.php
104/modules/blocksupplier/translations/sk.php
105/modules/blocktags/blocktags.php
106/modules/blocktags/translations/sk.php
107/modules/blocktopmenu/blocktopmenu.php
108/modules/blocktopmenu/menutoplinks.class.php
109/modules/blocktopmenu/translations/sk.php
110/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.php
111/modules/blockuserinfo/translations/sk.php
112/modules/blockviewed/blockviewed.php
113/modules/blockviewed/translations/sk.php
114/modules/homeslider/homeslider.php
115/modules/homeslider/HomeSlide.php
116/modules/homeslider/translations/sk.php
117/modules/homefeatured/homefeatured.php
118/modules/homefeatured/translations/sk.php
119/modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php
120/modules/themeconfigurator/translations/sk.php
121/modules/mailalerts/mailalerts.php
122/modules/mailalerts/MailAlert.php
123/modules/mailalerts/translations/sk.php
124/cache/smarty/cache/blocksearch_top/1/1/37/81/1e/48/811e480a31ab298483468341b0852f9f7b11d8a3.blocksearch-top.tpl.php
125/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
126/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
127/Adapter/Adapter_Configuration.php
128/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
129/classes/Customization.php
130/cache/smarty/compile/2b/ba/01/2bba0198e9b9deab341777adb43904516884f537.file.blockcart.tpl.php
131/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
132/tools/smarty/plugins/function.counter.php
133/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
134/tools/minify_html/minify_html.class.php
135/cache/smarty/cache/blocktopmenu/1/1/37/cms/4/f8/e2/82/f8e2827ed05efeaa55e81bc38ffdb9771b306830.blocktopmenu.tpl.php
136/cache/smarty/compile/19/e4/a3/19e4a3a885c41b15e15b9c8785a5d337fb98525c.file.blockuserinfo.tpl.php
137/modules/pagesnotfound/pagesnotfound.php
138/modules/pagesnotfound/translations/sk.php
139/modules/sekeywords/sekeywords.php
140/classes/module/ModuleGraph.php
141/modules/sekeywords/translations/sk.php
142/classes/CMSCategory.php
143/cache/smarty/cache/blockcategories/1/1/37/1/f9/be/da/f9bedaa162dc37b46a3f25b33f02758c8ec7123c.blockcategories_footer.tpl.php
144/cache/smarty/cache/blockcms/2/1/1/37/86/0b/ea/860beae00d2c460f46a5bf55a7b249c81d1aa88c.blockcms.tpl.php
145/cache/smarty/cache/blockmyaccountfooter/1/1/37/ff/84/14/ff841468ba36d060f362031b57015dcdd3b611bb.blockmyaccountfooter.tpl.php
146/cache/smarty/cache/blockcontactinfos/1/1/37/56/d5/bb/56d5bba249440bcf33d7eda84f84396c2035ef05.blockcontactinfos.tpl.php
147/modules/statsdata/statsdata.php
148/modules/statsdata/translations/sk.php
149/classes/Guest.php
150/classes/Connection.php
151/classes/Page.php
152/classes/ConnectionsSource.php
153/cache/smarty/compile/ed/f1/4b/edf14bf36e7308c5f3410c0866a18fba2a815e7c.file.hook.tpl.php
154/cache/smarty/compile/f7/cb/73/f7cb73ad51080de7f80dfa2ecbbc00a07318a86c.file.cms.tpl.php
155/cache/smarty/compile/6f/35/cc/6f35cc172be89a686e04379aa619cc0623a5a420.file.layout.tpl.php
156/cache/smarty/compile/e7/02/47/e702477c4ca6bc488bb836b5ea7f395fcc9af411.file.header.tpl.php
157/tools/smarty/plugins/function.implode.php
158/cache/smarty/compile/85/64/6f/85646fa56952bdf8e06c00d42801075d13fee07f.file.nav.tpl.php
159/cache/smarty/compile/54/3e/15/543e15ad113e8fd43b029a1598a2ebb9036dd4a2.file.blocklanguages.tpl.php
160/tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
161/cache/smarty/cache/blockcontact/1/1/37/a0/89/81/a0898194ebc7ab7e60d379d06d7ef85125596a74.nav.tpl.php
162/cache/smarty/compile/25/a6/77/25a677dc41fa72e732aaf24b992614a32fe1c2fc.file.breadcrumb.tpl.php
163/cache/smarty/compile/1a/85/ed/1a85ed9bdf513aa164c7796cd32c9ca1db0a76b7.file.footer.tpl.php
164/cache/smarty/compile/59/32/d0/5932d0487f5a7c3498144760a2ac3d3a944b5e68.file.global.tpl.php
165/cache/smarty/compile/5c/4f/07/5c4f07f7437eb1ebb56045f96cb8dc026edc42ad.file.javascript.tpl.php
166/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
167/tools/js_minify/jsmin.php