1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je   I. Základné údaje
Predávajúci : OBALY TS s. r. o., Strojárska 4114 , 069 01, Snina
IČO: 51 270 188
IČ DPH: SK2120675260
Číslo účtu: IBAN:SK5875000000004025478826
zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, vložka.č.:35779/P
Kontaktné údaje:
tel: 0940566799
mail: info@krabicanapizzu.sk          
(ďalej len "predávajúci")
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.   Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
so sídlom v Prešove
Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. 051/7721 597 fax. č. 051/7721 596
e-mail: po@soi.sk   Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
OBALY TS s. r. o., Strojárska 4114, 069 01 Snina   2. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
– tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
– tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,
– tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami , záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.                 
                                   3. Storno objednávky Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov tovaru. Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.),
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite a bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 kalendárnych dní.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.   4. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".
3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
                             5. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 1. Predávajúci je povinný:
a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach tovaru, návody na montáž, obsluhu , použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list/ ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpe produktu).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.                               
                               6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.   2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 3. Spotrebiteľ: 
a. prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
b. zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c. potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.   7. DODACIE PODMIENKY 1. Spôsoby dodania tovaru
Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:
-  doručovanie kuriérom
2. Cena a platenie.
Pri objednávke produktu a doručovaní:do 50 kg cena 5,90 Eur do 100 kg cena 32,90 Eur do 200 kg cena 34,90 Eur do 300 kg cena 38,90 Eur do 400 kg cena 44,90 Eur do 500 kg cena 49,90 Eur do 600 kg cena 55,90 Eur
  Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:
- v hotovosti kuriérovi
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho č.: IBAN: SK5875000000004025478826 4. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, vopred pred prevzatím tovaru. 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 6. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní tovaru tretej osobe na prepravu tovaru predávajúci má nárok na náhradu nákladov od kupujúceho na objednanie a prepravu tovaru . 7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru 8. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 9. Ceny tovaru uvedené na www stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku. 10. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi . 11. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. 12. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. 13. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. 14. K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2. 15. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 16. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia. 17. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.  18. Množstvo, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi. 19. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 20.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať  protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. 21. Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru.  Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci.
V prípade, že je dodaný poškodený tovar, kupujúci uplatní u predávajúceho reklamáciu tovaru resp. odstúpenie od zmluvy u kupujúceho. 22. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.   8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.   
                                       9. AUTORSKÉ PRÁVA Autorské práva sa riadia zákonom č. 121/2000 Zb. o autorských právach.                           10. OSOBNÉ A PLATOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu. 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek  odvolať kedykoľvek písomnou formou. 4. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.
                                 
                               11. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru  bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 102/2014 Z. z.
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou . Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, originálu dokladu o zaplatení .V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu tovar, mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14   dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.
Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho. 4. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru, náklady na doručenie tovaru.

                                    12. ZACHOVANIE MLČANLIVOSTI Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.                                      13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. 4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:
a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),
c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),
d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel). 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 8. Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5,zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona 9. Predávajúci dodržiava kódex správania,  a spotrebiteľ sa môže s nimi oboznámiť na emailovú požiadavku od predávajúceho., 10. Dĺžka trvania zmluvy- počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené. 11. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.           POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia výrobku.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: info@krabicanapizzu.sk
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: OBALY TS, s. r. o., Strojárska 4114, 069 01 Snina, alebo na http://obalytrade.mfdigital.sk/stranka/4-reklamacny-poriadok
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.
To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu . 3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). 4. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
Potvrdenie  obsahuje:
- všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci. 10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona. 11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.   Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona. 2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1. 5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.   Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 2. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu. 3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona. 4. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.   V Snine dňa 10. 10. 2018

Load Time211 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time39 ms
Queries52
Memory Peak Usage16.3 Mb
Included Files171 files - 3.50 Mb
PrestaShop Cache0.52 Mb
Global vars0.58 Mb
PrestaShop Version1.6.1.18
PHP Version5.6.40 (OK)
MySQL Version5.7.34-37-log (OK)
Memory Limit512M
Max Execution Time600s
Smarty Cacheenabled
Smarty Compilationnever recompile
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 69 ms 69 ms 7.65 Mb 7.79 Mb
__construct 0 ms 69 ms - Mb 7.79 Mb
init 33 ms 102 ms 3.52 Mb 11.29 Mb
checkAccess 0 ms 102 ms - Mb 11.29 Mb
setMedia 1 ms 103 ms 0.07 Mb 11.33 Mb
postProcess 0 ms 103 ms - Mb 11.33 Mb
initHeader 0 ms 103 ms - Mb 11.33 Mb
initContent 66 ms 169 ms 3.70 Mb 15.09 Mb
initFooter 17 ms 186 ms 0.54 Mb 15.55 Mb
display 25 ms 211 ms 0.38 Mb 16.27 Mb
Hook Time Memory Usage
__construct 10 ms 4.00 Mb
hookfooter 10 ms 0.25 Mb
hooktop 10 ms - Mb
hookdisplayNav - ms - Mb
hookdisplayTopColumn - ms - Mb
hookdisplayFooter - ms - Mb
hookdisplayTop - ms - Mb
hookdisplayHeader - ms - Mb
hookHeader - ms - Mb
9 hooks 30 ms 4.25 Mb
Module Time Memory Usage
blocklayered 10 ms 1.25 Mb
blockcart 10 ms 0.25 Mb
statsdata 10 ms 0.50 Mb
blockuserinfo - ms - Mb
blockviewed - ms - Mb
blocktopmenu - ms 0.25 Mb
blocktags - ms - Mb
blocksupplier - ms - Mb
homeslider - ms 0.25 Mb
themeconfigurator - ms - Mb
sekeywords - ms 0.25 Mb
pagesnotfound - ms 0.25 Mb
mailalerts - ms 0.25 Mb
blockstore - ms - Mb
homefeatured - ms - Mb
blocksearch - ms - Mb
blockcms - ms - Mb
blockcontact - ms 0.25 Mb
blocklanguages - ms - Mb
blockcategories - ms - Mb
blockbestsellers - ms - Mb
blockcontactinfos - ms - Mb
blockmanufacturer - ms - Mb
blockpaymentlogo - ms - Mb
socialsharing - ms 0.25 Mb
blocknewproducts - ms - Mb
blockmyaccountfooter - ms 0.25 Mb
blockmyaccount - ms - Mb
blockspecials - ms 0.25 Mb
29 modules 30 ms 4.25 Mb

Stopwatch SQL - 52 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms` a
LEFT JOIN `ps_cms_lang` `b` ON a.`id_cms` = b.`id_cms` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_cms_shop` `c` ON a.`id_cms` = c.`id_cms` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms` = 3) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
4.9 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_cms_category` a
LEFT JOIN `ps_cms_category_lang` `b` ON a.`id_cms_category` = b.`id_cms_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_cms_category_shop` `c` ON a.`id_cms_category` = c.`id_cms_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_cms_category` = 1) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
3.4 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND  mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
3.3 621 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
1.9 1260 /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE id_tab, class_name FROM `ps_tab`
1.7 105 /classes/Tab.php:296
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'www.obalytrade.sk' OR su.domain_ssl = 'www.obalytrade.sk')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
1.5 1 Yes /classes/shop/Shop.php:334
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '', '0')
1.1 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 37) LIMIT 1
1.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
1 38 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE `id_guest`
FROM `ps_connections`
WHERE `id_guest` = 1712934
AND `date_add` > '2022-07-03 21:52:00'
AND id_shop IN (1) 
ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 1
0.9 1 Yes /classes/Connection.php:138
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
0.9 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
0.9 1 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.9 1 Yes /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.7 1 /classes/shop/Shop.php:203
SELECT SQL_NO_CACHE id_required_field, object_name, field_name
FROM ps_required_field
0.6 1 /classes/ObjectModel.php:1376
SELECT SQL_NO_CACHE id_page_type
FROM ps_page_type
WHERE name = 'cms' LIMIT 1
0.6 1 /classes/Page.php:97
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('1712934', '30', '65935569', '', '1', '1', '2022-07-03 22:22:57')
0.6 1 /classes/ObjectModel.php:487
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN ps_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =1 AND m.page = "cms" LIMIT 1
0.6 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.6 5 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
0.5 86 /classes/Hook.php:187
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_themeconfigurator`
WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 2
AND hook = 'footer' AND active = 1
ORDER BY item_order ASC
0.5 14 Yes /modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php:376
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.5 69 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='11ace31c2a532335ec5e457cb91b361f' AND cache_id="blocksearch-top|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.5 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
0.5 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE `id_page`
FROM `ps_page`
WHERE `id_page_type` = 12 LIMIT 1
0.4 1 /classes/Page.php:77
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` c
INNER JOIN ps_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.4 1 Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Currency.php:472
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Country.php:174
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.3 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='b2642428bb9d567815571d1bed234259' AND cache_id="blockcategories|1|1|37|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.3 1 /classes/Language.php:894
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='6f314282be143ddd8f4013371b42f3ec' AND cache_id="blockmyaccountfooter|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='e9a741b07545ac67af00eaa123498c8a' AND cache_id="blockcontact|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE l.`id_lang`, c.`link_rewrite`
FROM `ps_cms_lang` AS c
LEFT JOIN  `ps_lang` AS l ON c.`id_lang` = l.`id_lang`
WHERE c.`id_cms` = 3
AND l.`active` = 1
0.3 1 /classes/CMS.php:240
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='a4c6d682934707240ca7cb53d2cae029' AND cache_id="blocktopmenu|1|1|37|cms|3" AND compile_id="" LIMIT 1
0.3 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
0.3 1 Yes /classes/Language.php:719
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='190a0523123463a16459895d01e08e95' AND cache_id="blockcms|2|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='79cbbc7599d149fe47fcc4196e155e8a' AND cache_id="blockcontactinfos|1|1|37" AND compile_id="" LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_cms_shop`
WHERE `id_cms` = 3
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 2) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`
FROM `ps_cms_lang`
WHERE id_lang = 2
AND id_cms = 3 AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Meta.php:393
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/ObjectModel.php:1459
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='template' LIMIT 1
0.2 1 /classes/SmartyCustom.php:142

Doubles

Tables stress

7 smarty_lazy_cache
5 lang
4 lang_shop
4 shop_url
4 currency_shop
4 shop
3 currency
3 module_shop
3 cms_lang
3 hook
3 theme
2 cms_shop
2 configuration
2 group_shop
2 smarty_last_flush
2 shop_group
2 meta
2 country
2 hook_alias
2 module
1 connections
1 cms_category
1 page
1 hook_module_exceptions
1 themeconfigurator
1 page_type
1 cms_category_lang
1 required_field
1 cms_category_shop
1 theme_meta
1 hook_module
1 country_shop
1 country_lang
1 configuration_lang
1 module_group
1 meta_lang
1 group_lang
1 group
1 cms
1 tab

ObjectModel instances

NameInstancesSource
CMSCategory 2 /controllers/front/CmsController.php [106]
/classes/Tools.php [1354]
Language 2 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [498]
CMS 2 /controllers/front/CmsController.php [56]
/classes/Link.php [265]
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
Guest 1 /modules/statsdata/statsdata.php [104]
Connection 1 /modules/statsdata/statsdata.php [142]
Group 1 /classes/Cart.php [184]
Currency 1 /classes/Tools.php [615]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Shop 1 /config/config.inc.php [114]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/classes/db/DbPDO.php
21/classes/Configuration.php
22/classes/Validate.php
23/classes/cache/Cache.php
24/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25/classes/db/DbQuery.php
26/classes/Theme.php
27/config/defines_uri.inc.php
28/tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php
29/classes/Language.php
30/classes/Country.php
31/classes/PrestaShopCollection.php
32/classes/shop/ShopGroup.php
33/classes/Cookie.php
34/classes/Rijndael.php
35/config/smarty.config.inc.php
36/tools/smarty/Smarty.class.php
37/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
43/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
44/classes/SmartyCustom.php
45/config/smartyfront.config.inc.php
46/classes/Customer.php
47/classes/Group.php
48/classes/Link.php
49/classes/shop/ShopUrl.php
50/classes/Dispatcher.php
51/classes/Hook.php
52/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
53/config/db_slave_server.inc.php
54/controllers/front/CmsController.php
55/classes/controller/FrontController.php
56/classes/CMS.php
57/themes/default-bootstrap/lang/sk.php
58/classes/Currency.php
59/classes/Cart.php
60/classes/CartRule.php
61/classes/Meta.php
62/classes/Product.php
63/classes/webservice/WebserviceRequest.php
64/classes/Tab.php
65/classes/Media.php
66/classes/module/Module.php
67/modules/socialsharing/socialsharing.php
68/classes/Translate.php
69/modules/socialsharing/translations/sk.php
70/modules/blockbestsellers/blockbestsellers.php
71/modules/blockbestsellers/translations/sk.php
72/modules/blockcart/blockcart.php
73/modules/blockcart/translations/sk.php
74/modules/blockcategories/blockcategories.php
75/modules/blockcategories/translations/sk.php
76/modules/blocklanguages/blocklanguages.php
77/modules/blocklanguages/translations/sk.php
78/modules/blocklayered/blocklayered.php
79/modules/blocklayered/translations/sk.php
80/modules/blockcms/blockcms.php
81/modules/blockcms/BlockCMSModel.php
82/modules/blockcms/translations/sk.php
83/modules/blockcontact/blockcontact.php
84/modules/blockcontact/translations/sk.php
85/modules/blockcontactinfos/blockcontactinfos.php
86/modules/blockcontactinfos/translations/sk.php
87/modules/blockmanufacturer/blockmanufacturer.php
88/modules/blockmanufacturer/translations/sk.php
89/modules/blockmyaccount/blockmyaccount.php
90/modules/blockmyaccount/translations/sk.php
91/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccountfooter.php
92/modules/blockmyaccountfooter/translations/sk.php
93/modules/blocknewproducts/blocknewproducts.php
94/modules/blocknewproducts/translations/sk.php
95/modules/blockpaymentlogo/blockpaymentlogo.php
96/modules/blockpaymentlogo/translations/sk.php
97/modules/blocksearch/blocksearch.php
98/modules/blocksearch/translations/sk.php
99/modules/blockspecials/blockspecials.php
100/modules/blockspecials/translations/sk.php
101/modules/blockstore/blockstore.php
102/modules/blockstore/translations/sk.php
103/modules/blocksupplier/blocksupplier.php
104/modules/blocksupplier/translations/sk.php
105/modules/blocktags/blocktags.php
106/modules/blocktags/translations/sk.php
107/modules/blocktopmenu/blocktopmenu.php
108/modules/blocktopmenu/menutoplinks.class.php
109/modules/blocktopmenu/translations/sk.php
110/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.php
111/modules/blockuserinfo/translations/sk.php
112/modules/blockviewed/blockviewed.php
113/modules/blockviewed/translations/sk.php
114/modules/homeslider/homeslider.php
115/modules/homeslider/HomeSlide.php
116/modules/homeslider/translations/sk.php
117/modules/homefeatured/homefeatured.php
118/modules/homefeatured/translations/sk.php
119/modules/themeconfigurator/themeconfigurator.php
120/modules/themeconfigurator/translations/sk.php
121/modules/mailalerts/mailalerts.php
122/modules/mailalerts/MailAlert.php
123/modules/mailalerts/translations/sk.php
124/cache/smarty/cache/blocksearch_top/1/1/37/81/1e/48/811e480a31ab298483468341b0852f9f7b11d8a3.blocksearch-top.tpl.php
125/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
126/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
127/Adapter/Adapter_Configuration.php
128/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
129/classes/Customization.php
130/cache/smarty/compile/2b/ba/01/2bba0198e9b9deab341777adb43904516884f537.file.blockcart.tpl.php
131/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
132/tools/smarty/plugins/function.counter.php
133/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
134/tools/minify_html/minify_html.class.php
135/cache/smarty/cache/blocktopmenu/1/1/37/cms/3/f8/e2/82/f8e2827ed05efeaa55e81bc38ffdb9771b306830.blocktopmenu.tpl.php
136/cache/smarty/compile/19/e4/a3/19e4a3a885c41b15e15b9c8785a5d337fb98525c.file.blockuserinfo.tpl.php
137/modules/pagesnotfound/pagesnotfound.php
138/modules/pagesnotfound/translations/sk.php
139/modules/sekeywords/sekeywords.php
140/classes/module/ModuleGraph.php
141/modules/sekeywords/translations/sk.php
142/classes/CMSCategory.php
143/cache/smarty/cache/blockcategories/1/1/37/1/f9/be/da/f9bedaa162dc37b46a3f25b33f02758c8ec7123c.blockcategories_footer.tpl.php
144/cache/smarty/cache/blockcms/2/1/1/37/86/0b/ea/860beae00d2c460f46a5bf55a7b249c81d1aa88c.blockcms.tpl.php
145/cache/smarty/cache/blockmyaccountfooter/1/1/37/ff/84/14/ff841468ba36d060f362031b57015dcdd3b611bb.blockmyaccountfooter.tpl.php
146/cache/smarty/cache/blockcontactinfos/1/1/37/56/d5/bb/56d5bba249440bcf33d7eda84f84396c2035ef05.blockcontactinfos.tpl.php
147/modules/statsdata/statsdata.php
148/modules/statsdata/translations/sk.php
149/classes/Guest.php
150/classes/Connection.php
151/classes/Page.php
152/classes/ConnectionsSource.php
153/cache/smarty/compile/ed/f1/4b/edf14bf36e7308c5f3410c0866a18fba2a815e7c.file.hook.tpl.php
154/cache/smarty/compile/f7/cb/73/f7cb73ad51080de7f80dfa2ecbbc00a07318a86c.file.cms.tpl.php
155/cache/smarty/compile/6f/35/cc/6f35cc172be89a686e04379aa619cc0623a5a420.file.layout.tpl.php
156/cache/smarty/compile/e7/02/47/e702477c4ca6bc488bb836b5ea7f395fcc9af411.file.header.tpl.php
157/tools/smarty/plugins/function.implode.php
158/cache/smarty/compile/85/64/6f/85646fa56952bdf8e06c00d42801075d13fee07f.file.nav.tpl.php
159/cache/smarty/compile/54/3e/15/543e15ad113e8fd43b029a1598a2ebb9036dd4a2.file.blocklanguages.tpl.php
160/tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
161/cache/smarty/cache/blockcontact/1/1/37/a0/89/81/a0898194ebc7ab7e60d379d06d7ef85125596a74.nav.tpl.php
162/cache/smarty/compile/25/a6/77/25a677dc41fa72e732aaf24b992614a32fe1c2fc.file.breadcrumb.tpl.php
163/cache/smarty/compile/1a/85/ed/1a85ed9bdf513aa164c7796cd32c9ca1db0a76b7.file.footer.tpl.php
164/cache/smarty/compile/59/32/d0/5932d0487f5a7c3498144760a2ac3d3a944b5e68.file.global.tpl.php
165/cache/smarty/compile/5c/4f/07/5c4f07f7437eb1ebb56045f96cb8dc026edc42ad.file.javascript.tpl.php
166/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
167/tools/js_minify/jsmin.php